Test szczelności BLOWER DOOR to bezinwazyjny pomiar przepuszczalności powietrznej budynków, wykonywany za pomocą wentylatora, umieszczonego zazwyczaj w drzwiach zewnętrznych lub oknie.

Badanie szczelności domu metodą Blower Door
Badanie szczelności mieszkania - urządzenie Blower Door zamontowane w oknie

Korzyści wynikające z przeprowadzenia badania

Zasady pomiaru

W trakcie badania, pomiędzy wnętrzem budynku a środowiskiem zewnętrznym, przy użyciu wentylatora wyposażonego w zestaw czujników, wytwarzana jest różnica ciśnień, która umożliwia wyznaczenie ilości powietrza, przepływającego przez budynek w jednostce czasu. Ilość powietrza, przeciekająca przez budynek w wyniku nieszczelności jest równa ilości powietrza, przepływającego przez wentylator, dla odpowiedniej różnicy ciśnień.

Wyniki pomiaru poddawane są później dalszej obróbce w specjalnym programie, gdzie wyznaczana jest wartość współczynnika krotności wymiany powietrza n50 oraz charakterystyka nieszczelności budynku.

Detekcja nieszczelności przy pomocy pisaka dymnego

W większości przypadków, badaniu szczelności towarzyszy również detekcja nieszczelności.

Czas badania:

3÷5 godzin, w tym:
15 min  – oględziny
30 min  – montaż sprzętu
1÷2 godzin – pomiar właściwy
1÷2 godzin – detekcja
15 min  – demontaż sprzętu

Normy:

PN-EN 9972:2015 – obowiązująca

PN-EN 13829:2002 – ważna do 2015

Badane parametry:

Wymiana powietrza przy ciśnieniu 50Pa

Parametr określający ile razy w ciągu godziny dojdzie do całkowitej wymiany powietrza w badanej kubaturze w wyniku nieszczelności przy różnicy ciśnień pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym wynoszącej 50 Pa.

Badanie szczelności „Blower Door” wykonujemy dla:

 • domów jednorodzinnych, w konstrukcji murowanej;
 • domów jednorodzinnych w konstrukcji szkieletu drewnianego;
 • domów jednorodzinnych z wentylacją mechaniczną, grawitacyjną i hybrydową;
 • domów pasywnych, energooszczędnych, w standardach NF15 i NF40;
 • lokali mieszkalnych;
 • lokali mieszkalnych, ze strefowym wyrównywaniem ciśnień;
 • pomieszczeń technicznych, serwerowni, itp.

Kryteria szczelności:

budynki pasywne

n500,6 [ h-1 ]

budynki w standardzie NF15

n500,6 [ h-1 ]

budynki w standardzie NF40

n501,0 [ h-1 ]

budynku z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją

n501,5 [ h-1 ]

budynku z wentylacją grawitacyjną

n503,0 [ h-1 ]

Wymagania:

ukończona powłoka zewnętrzna budynku

Przeciwskazania:

duża różnica pomiędzy temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną

silny wiatr

Sprzęt do pomiaru

Głównym elementem urządzenia Blower Door jest wentylator osadzany w aluminiowej, regulowanej ramie z plandeką, który umieszcza się w miejscu okna lub drzwi zewnętrznych (jak na załączonych zdjęciach). W skład zestawu pomiarowego wchodzą ponadto: urządzenie wielofunkcyjne do pomiaru różnicy ciśnień, zestaw rurek oraz komputer. W trakcie badania pomiędzy wnętrzem a środowiskiem zewnętrznym wytwarzana jest różnica ciśnienia przez wentylator wyposażony w zestaw czujników, które umożliwiają wyznaczenie ilości powietrza przepływającego przez budynek w jednostce czasu. Wyniki pomiaru poddawane są później dalszej obróbce w specjalnym programie, gdzie odczytywana jest wartość współczynnika krotności wymiany powietrza n50.

Przygotowanie budynku do badania „Blower Door”

Przygotowanie budynku polega na zaślepieniu bądź zamknięciu (w zależności od metody pomiaru) wszystkich otworów technologicznych łączących budynek ze środowiskiem zewnętrznym, mający wpływ na wymianę powietrza między tymi środowiskami (otwory kominowe, wentylacyjne, przewody wodno-kanalizacyjne itp.). Wszystkie drzwi zewnętrzne oraz okna powinny być zamknięte. Wszystkie drzwi wewnętrzne powinny być otwarte. Czas przygotowania obiektu do badania zależy od jego kubatury, skomplikowania instalacji i skomplikowania bryły budynku.

Dlaczego warto budować szczelnie?

 • nadmiernie wysoki poziom nieszczelności powietrznej budynków jest przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na ciepło i powstawania strat ciepła w okresie grzewczym, będących wynikiem przepływu do wnętrz chłodnego powietrza zewnętrznego i ucieczki powietrza ogrzanego przez miejsca, które są wynikiem błędów projektowych oraz wykonawczych!
 • nadmiernie wysoki poziom nieszczelności powietrznej budynków jest przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na chłód w okresie letnim, będącego wynikiem przenikania do wnętrz ciepłego powietrza zewnętrznego i ucieczki powietrza schłodzonego przez miejsca, które są wynikiem błędów projektowych oraz wykonawczych!
 • redukcja przepuszczalności powietrznej budynków ma na celu ograniczenie niekontrolowanych przecieków powietrza do poziomów gwarantujących niskie zapotrzebowanie na ciepło oraz chłód, a nie do pozbawienia budynku dopływu świeżego powietrza!
 • aby uzyskać niskie koszty ogrzewania i/lub chłodzenia, dopływ świeżego powietrza do wnętrz budynków, musi odbywać się w sposób kontrolowany – wyłącznie przez zaprojektowane do tego celu instalacje wentylacyjne, a nie poprzez nieszczelności powstałe w wyniku błędów projektowych i wykonawczych!
 • wilgotne powietrze (wilgoć) powstające we wnętrzach budynków w trakcie ich użytkowania może być skutecznie usuwana jedynie przez sprawnie działający system wentylacji – nigdy skuteczności takiej nie zapewnią nieszczelności w obudowie zewnętrznej budynków, a tym bardziej nie zapewni jej fałszywie rozumiane „oddychanie ścian”!
 • pojęcie „oddychania ścian” odnosi się do problematyki poprawności budowy przegród budowlanych (ścian, stropów, dachów, itd.) pod względem zapobiegania niekorzystnym dla tych przegród zjawiskom kondensowania wilgoci w ich wnętrzu i nie ma znaczenia dla efektywnej regulacji wilgotności we wnętrzach budynków!
 • nieszczelności powietrzne budynków nie zapobiegają powstawaniu zjawisk pleśniowych (grzybów), gdyż ich faktyczną przyczyną są wady konstrukcyjne przegród budowlanych i przede wszystkim brak skutecznie działającej wentylacji!

Potencjalne miejsca występowania nieszczelności powietrznej budynków:

 • przepusty instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane;
 • przepusty przewodów kominowych i wentylacyjnych przez przegrody budowlane;
 • miejsca styku ram okiennych z ościeżami;
 • parapety;
 • miejsca styku futryn drzwi zewnętrznych z ościeżami;
 • miejsca styku stropów ze ścianami zewnętrznymi w budynkach szkieletowych;
 • miejsca połączenia ścian zewnętrznych z dachami;
 • miejsca styku folii paroszczelnej ze ścianami masywnymi;
 • miejsce nieprawidłowego połączenia arkuszy folii paroszczelnej np. taśmą montażową;
 • wyłazy dachowe i klapy;
 • wkładki, zamki, klamki;
 • gniazdka, kontakty, skrzynki rozdzielcze w ścianach zewnętrznych;
 • wbudowywane oprawy oświetleniowe;

Warunki Techniczne 2014

2.3. Szczelność na przenikanie powietrza

2.3.1. W  budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i  produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.