Ba­da­nie szcze­lno­ści po­wietrznej dużych bu­dyn­ków ze wzglę­dów przy­go­to­wawczych, lo­gi­sty­cznych i wy­ko­naw­czych jest przed­się­wzię­ciem dużo bar­dziej skom­pli­ko­wa­nym niż ba­da­nie domu jedno­ro­dzin­nego.

Choć zasady pomiaru w obu przypadkach są takie same, wykonanie testu szczelności w dużym budynku wymaga od zespołu pomiarowego bardzo dobrej znajomości systemów wentylacyjnego, klimatyzacyjnego, sanitarnego a także rozwiązań architektonicznych w badanym obiekcie. Dla takiego badania niezbędna jest także większa ilość wentylatorów.

Badanie szczelności szkoły WB
Test szczelności Blower Door dużego budynku - aparatura pomiarowa

Badanie szczelności dużych budynków, podobnie jak badanie domków jednorodzinnych, przeprowadza się w celu wyznaczenia współczynnika szczelności n50, przy czym jego wartość graniczna określona jest indywidualnie przez inwestora. Jest to związane m.in. z certyfikacją LEED, BREEAM, ze specjalnymi systemami inertyzacji azotem, ze stałymi gazowymi systemami gaśniczymi, oraz z pomieszczeniami z kontrolowaną atmosferą. W każdym z tych przypadków wymagana szczelność powietrzna będzie na innym poziomie.

Zapis badania z wykorzystaniem 12 wentylatorów w programie TECLOG.

Wykres przedstawiający charakterystykę przecieku powietrza.

Oprócz współczynnika n50 wyznaczane są także inne, charakterystyczne współczynniki określające szczelność powietrzną budynków, takie jak qE50 (dawniej q50) lub qE50 (dawniej w50), dla których mogą być również przewidziane wartości graniczne.

Kiedy przeprowadza się próbę szczelności?

W przypadku dużych budynków badanie szczelności powietrznej najlepiej przeprowadzać w godzinach wieczornych/nocnych lub w dni wolne od pracy (sobota, niedziela). Jest to związane z koniecznością wyłączenia całego budynku ze wszelkich prac, powodujących konieczność wchodzenia i wychodzenia z budynku, otwierania okien i drzwi zewnętrznych, gdzie nie sposób tego kontrolować.

Przygotowanie oferty na wykonanie badania

W przypadku zapytań na badanie szczelności dużych budynków niezbędne jest przesłanie następujących dokumentów:

 • Projekt architektoniczny
 • Projekt wentylacji
 • Rzuty i przekroje (format dwg lub pdf)
 • Schemat wentylacji i klimatyzacji (format dwg lub pdf)
 • Schemat instalacji sanitarnych (format dwg lub pdf)

Czas badania:

8÷14 godzin, w tym:
1÷3 godziny – oględziny i  przygotowanie budynku
2÷3 godzin – montaż sprzętu
1÷2 godzin – pomiar właściwy
2÷3 godzin – detekcja
2÷3 godzin – demontaż sprzętu

Cena badania zależy od:

 • kubatury budynku,
 • oczekiwanego współczynnika szczelności  powietrznej n50, qE50 lub qF50,
 • funkcji budynku (biurowiec, szkoła, magazyn),
 • stopnia skomplikowania bryły budynku,
 • odległości od jednego z oddziałów firmy,
 • usług dodatkowych (badania strefowe, badania fragmentów elewacji itp.)

Normy:

PN-EN 9972:2015 – obowiązująca

PN-EN 13829:2002 – ważna do 2015

Badane parametry:

Wymiana powietrza przy ciśnieniu 50Pa

Parametr określający ile razy w ciągu godziny dojdzie do całkowitej wymiany powietrza w badanej kubaturze w wyniku nieszczelności przy różnicy ciśnień pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym wynoszącej 50 Pa.

Przepuszczalność powietrzna przy ciśnieniu 50Pa

Parametr określający ile powietrza w ciągu godziny przecieknie przez 1 m2 powierzchni powłoki zewnętrznej badanej kubatury przy różnicy ciśnień pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym wynoszącej 50Pa.

qE50 to nazwa wskaźnika wg obowiązującej normy PN-EN 9972:2015

q50 to nazwa wskaźnika wg wcześniejszej normy PN-EN 13829:2002 – ważnej do 2015r.

Strumień jednostkowy przecieku powietrza przy ciśnieniu 50Pa

Parametr określający ile powietrza w odniesieniu do 1 m2 powierzchni podłogi netto przecieknie w ciągu godziny przy różnicy ciśnień pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym wynoszącej 50 Pa.

qF50 to nazwa wskaźnika wg obowiązującej normy PN-EN 9972:2015

w50 to nazwa wskaźnika wg wcześniejszej normy PN-EN 13829:2002 – ważnej do 2015r.

Duże budynki, dla których wykonujemy badanie szczelności „Blower Door”:

 • biurowce, urzędy, hotele;
 • szkoły, przedszkola, żłobka;
 • sale gimnastyczne, hale sportowe, baseny;
 • magazyny, hale magazynowe, centra logistyczne;
 • magazyny wysokiego składowania, mroźnie;
 • magazyny z systemami inertyzacji azotem;
 • komory chłodni z kontrolowaną atmosferą;
 • hipermarkety, centra handlowe.

Kryteria szczelności:

budynki pasywne

n500,6 [ h-1 ]

budynki w standardzie NF15

n500,6 [ h-1 ]

budynki w standardzie NF40

n501,0 [ h-1 ]

budynku z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją (wg WT2014)

n501,5 [ h-1 ]

budynku z wentylacją grawitacyjną (wg WT2014)

n503,0 [ h-1 ]

Zalecane dla dużych budynków (wg DIN 4108-7)

qE50 3,0 [ m3/(h∙m2) ]

Wymagania:

ukończona powłoka zewnętrzna budynku

Przeciwskazania:

duża różnica pomiędzy temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną

silny wiatr